Kerem Aydınlar Vakfı

Faaiyet Alanları

a) Her seviyede (Okul öncesi, ilköğretim, meslek okulları, kolej, meslek yüksek okulları, enstitü, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri, kütüphane ve dokümantasyon merkezleri, spor, sosyal, kültür ve test eğitim merkezleri vb.) eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşları açmak, işletmek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlamak,

b) Kabiliyeti ve üstün zekalı ancak, ekonomik yardıma muhtaç öğrencilere eğitim ve öğretim bursları vermek, yurtiçi ve yurt dışında master ve doktora dahil olmak üzere tamamlayıcı eğitim imkanları sağlamak,

c) Yine kabiliyetli ve üstün zekalı ancak, ekonomik yardıma muhtaç öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için yurtlar açmak ve işletmek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlara bağışlamak,

d) Fakir, kimsesiz ve bakıma muhtaç kimselere aynı ve nakdi yardımda bulunmak, aşevleri, huzurevleri açmak ve işletmek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlamak,

e) Gerekli gördüğü alanlarda bilimsel araştırmalar yaptırmak, konferanslar düzenlemek, araştırma ve konferans sonuçlarını yayınlamak,

f) Amaç ve faaliyet alanlarına ilişkin olarak gerekli gördüğü konularda ulusal ve uluslar arası yarışmalar ve “Kerem Aydınlar Ödülleri” düzenlemek,

g) Her sene bir defa Kerem Aydınlar ve ailesinden ahirete intikal etmiş olanlar ile din ve devlet büyüklerine ithaf edilmek üzere Kuran-ı Kerim hatim merasimi icra etmek,

h) Amaçları doğrultusunda gerek ulusal gerekse uluslararası vakıf ve benzeri resmi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, kamu kurum ve kuruluşları hariç bu kuruluşlardan yardım almak.