Kerem Aydınlar Vakfı

Hakkında

Vakfın amacı ülkemizin sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik yönden gelişmesine katkılar sağlayacak girişim ve faaliyetlerde bulunmak, sanat ve spor dallarının gelişmesine yönelik çalışmalara destek olmak, çağdaş bilim anlayışına ve milli değerlere sahip, fikren, bedenen ve kültürel yönden sağlıklı, çağımızın gerektirdiklerine uygun seviyede eğitim almış nesillerin yetişmesine yardımcı olmak doğrultusunda her türlü faaliyetlerde bulunmaktır.


Vakıf Yönetim

Madde 11 Mütevelli Heyeti, Vakıf kurucusu olan ve aşağıda adları belirtilen üyelerden oluşur.
  • Mehmet Ali Aydınlar
  • Hatice Seher Aydınlar
  • Zeynep Aydınlar Eröğüt
  • Ethem Erhan Aydınlar
  • Abdullah Fatih Ulusoy
  • Sedat Artukoğlu
  • Emin Gökalp Baş
Mütevelli Heyeti üyelerinden, Mehmet Ali Aydınlar, Hatice Seher Aydınlar ve Zeynep Aydınlar Eröğüt'ün Mütevelli Heyet üyelikleri, istifa etmedikleri takdirde hayatta bulundukları sürece devam edecektir. Mütevelli Heyeti'ne, hayatı süresince Hatice Seher Aydınlar, vefatından sonra hayatta ise Mehmet Ali Aydınlar, O'nun da vefatından sonra Zeynep Aydınlar Eröğüt hayatı boyunca başkanlık eder. Üyeliği hayat boyu devam edecek olan üyelerin dışındaki Mütevelli Heyet üyelerinin görev süreleri üç yıl olup, görev süresi dolan üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Mütevelli Heyet' nin hayat boyu üyeleri, ittifakla alacakları kararla, görev süresi dolan üyelerin yerine uygun görecekleri yeni üyeler seçebilir ve vefatları, iş göremez hale gelmeleri, hastalıkları veya istifaları nedeniyle görev sürelerini tamamlayamayan üyelerin yerine, kalan süre için görev yapmak üzere uygun görecekleri yeni üye seçebilirler. Mütevelli Heyeti üyelerinden hayat boyu üye olanlar ittifakla alacakları karar ile Mütevelli Heyet üye sayısını arttırıp, yeni üyeleri ve görev sürelerini tayin edebilirler. Mütevelli Heyeti hayat boyu üyeleri, vefatları, iş göremez hale gelmeleri, hastalıkları veya istifaları halinde, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri en az iki adayın ismini ve sırayla teklif edilmek kaydıyla kapalı zarf ile Vakıf yönetimine verirler. Bu zarflar, verenlerce her zaman değiştirilebilir. Mütevelli Heyeti'nin hayat boyu üyesinin kendi yerine bıraktığı üye, aynı haklara sahip olacaktır.

Madde 14 Yönetim Kurulu, hayat boyu Mütevelli Heyet üyeleri ile Mütevelli Heyet tarafından seçilecek 2 üye olmak üzere toplam 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu asil üyelerinden en az üç kişinin hayat boyu Mütevelli Heyet üyesi olması şartıyla, Vakıf dışından kişilerin de Yönetim Kurulu'na seçilmesi mümkündür.

Vakfın Mütevelli Heyeti başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu'nun da başkanıdır. Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir toplanır. İlk toplantısında başkan vekili ve muhasip üye seçilerek görev dağılımı yapılır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı yeter sayısı salt çoğunluk olup, kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imza atılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine ve kalan görev süresini tamamlamak üzere sırasına göre yedek üyeler göreve çağırılır. Geçerli bir mazereti olmaksızın arka arkaya üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.